KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawy z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Ul. Trzebińska 15
32-543 Myślachowice
Tel.: 032 61 37 082
Email: spmyslachowice@op.pl


2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie pana Tomasza Kurdziela z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
iodo.spmyslachowice@gmail.com
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
- Trzebińskie Centrum Administracyjne w Trzebini,
- Urząd Gminy Trzebinia,
- Kuratorium Oświaty,
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły
- podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa,
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.